Ubezpieczenie ryzyka utraty zysku

Ubezpieczenie ryzyka utraty zysku skierowane jest do firm, które posiadają już ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w Compensie.Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na utracie zysku brutto, powstałe wskutek zakłóceń lub przerw w prowadzonej działalności gospodarczej.

W ramach ubezpieczenia utraty zysku Compensa odpowiada za szkody powstałe wskutek zniszczenia lub utraty mienia powstałe na skutek:
 • pożaru
 • uderzenia pioruna
 • wybuchu
 • upadku statku powietrznego
a także powstałe w czasie akcji gaśniczej lub ratowniczej bądź w trakcie wyburzenia lub odgruzowania, prowadzonych
w związku z wystąpieniem powyższych zdarzeń.

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o ryzyka:

 • deszczu nawalnego
 • dymu
 • fali uderzeniowej
 • gradu
 • huraganu
 • lawiny
 • osunięcia się ziemi
 • powodzi
 • trzęsienia ziemi
 • uderzenia pojazdu
 • zalania
 • zalegania śniegu lub lodu
 • zapadania się ziemi
Ubezpieczenie ryzyka utraty zysku jest dostępne w wielu wariantach. Skontaktuj się z naszym Agentem, aby dostosować ubezpieczenie do Twoich potrzeb.