Zasady Ładu Korporacyjnego

Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group zwanej dalej „Compensa”, w zakresie swoich kompetencji deklaruje gotowość stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.

Zgodnie z zasadą „comply or explain” Zarząd Compensa prezentuje poniżej informację o poszczególnych zasadach, które nie będą stosowane, nie dotyczą Compensa oraz których implementacja nastąpi w przyszłości.

I. Zasady Ładu Korporacyjnego, które nie będą stosowane:

- (par. 8 ust. 4 ZŁK) Mając na uwadze fakt, że liczba akcjonariuszy Compensa wynosi 2 i zawsze uczestniczą oni w posiedzeniach WZA, w ocenie Compensa nie zachodzi potrzeba wprowadzania systemów informatycznych umożliwiających udział tych akcjonariuszy w obradach w formie elektronicznej.

II. Zasady Ładu Korporacyjnego, które nie dotyczą Compensa:

- (par. 6 ZŁK) W Compensa nie funkcjonują mechanizmy anonimowego informowania organów zarządzającego i nadzorującego o nadużyciach.

- (par. 11 ust. 3 ZŁK) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compensa nie podejmuje decyzji o transakcjach z podmiotami powiązanymi.

- (par. 49 ust. 4 ZŁK) W Compensa funkcjonuje zarówno komórka audytu jak i komórka do spraw zapewnienia zgodności.

- (par. 52 ust.2 ZŁK) W Compensa funkcjonuje zarówno komórka audytu jak i komórka do spraw zapewnienia zgodności.

III. Zasady Ładu Korporacyjnego („ZŁK”), których stosowanie nastąpi w przyszłości:

- (par. 7 ZŁK) Compensa przyjmie plany ciągłości działalności do końca roku 2015.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz Rada Nadzorcza Compensa określą swoje stanowisko zgodnie z harmonogramem ich prac.
 

Struktura organizacyjna Compensy Życie
Uchwała nr 06/2015 Rady Nadzorczej Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 10.03.2015r. w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. 
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 06/2015 z dnia 10.03.2015 r.
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Nadzorczej nr 06/2015 z dnia 10.03.2015 r.
Polityka informacyjna Compensy Życie Uchwała nr 21/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.
Uchwała Zarządu z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia oświadczenia w sprawie stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku
Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group za 2015 rok Uchwała Rady Nadzorczej w Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group z dnia 22 marca 2016 roku w oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group w roku 2015