Zasady Ładu Korporacyjnego

Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group zwanej dalej „Compensa”, w zakresie swoich kompetencji deklaruje gotowość stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.

Zgodnie z zasadą „comply or explain” Zarząd Compensa prezentuje poniżej informację o poszczególnych zasadach, które nie będą stosowane, nie dotyczą Compensa oraz które są stosowane częściowo, a ich pełna implementacja nastąpi w przyszłości.

I. Zasady Ładu Korporacyjnego, które nie będą stosowane:

- (par. 8 ust. 4 ZŁK).
Elektroniczny aktywny udział akcjonariuszy w posiedzeniach WZA budzi wątpliwości w związku z ewentualnością występowania problemów technicznych podczas transmisji obrad oraz z uwagi na ograniczoną możliwość zagwarantowania przez spółkę wykonywania prawa głosu wyłącznie osobom do tego uprawnionym. Ponadto, dotychczasowe doświadczenie w zakresie udziału akcjonariuszy mniejszościowych w WZA wskazuje, iż akcjonariusze ci nie biorą udziału w obradach WZA nawet w przypadku zwołania WZA za pomocą listów poleconych.
 
W związku z powyższym, w ocenie Compensa nie zachodzi potrzeba wprowadzania systemów umożliwiających elektroniczny udział tych akcjonariuszy w obradach.

II. Zasady Ładu Korporacyjnego, które nie dotyczą Compensa.

- (par. 6 ZŁK) W Compensa nie funkcjonują mechanizmy anonimowego informowania organów zarządzającego i nadzorującego o nadużyciach.

- (par. 11.3 ZŁK) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compensa nie podejmuje decyzji o transakcjach z podmiotami powiązanymi.

- (par. 49 ust. 4 ZŁK) W Compensa funkcjonuje zarówno komórka audytu jak i komórka do spraw zapewnienia zgodności.

- (par. 52 ust.2 ZŁK) W Compensa funkcjonuje zarówno komórka audytu jak i komórka do spraw zapewnienia zgodności.

- (rozdział 9 ZŁK) Zasady określone w tym rozdziale nie mają zastosowania do Compensa.

III. Zasady Ładu Korporacyjnego („ZŁK”), które są stosowane częściowo a ich pełna implementacja nastąpi w przyszłości.

- (par. 7 ZŁK) Compensa posiada plany ciągłości w zakresie likwidacji szkód oraz IT, w pozostałym zakresie swej działalności plany zostaną przyjęte do końca 2015 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz Rada Nadzorcza Compensa określą swoje stanowisko zgodnie z harmonogramem ich prac.
 

Struktura organizacyjna Compensa Majątek
Uchwała nr 08/2015 Rady Nadzorczej Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 10.03.2015r. w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 08/2015 z dnia 10.03.2015 r.
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Nadzorczej nr 08/2015 z dnia 10.03.2015 r. Polityka informacyjna Compensy Majątek Uchwała nr 21/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.
Uchwała Zarządu z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia oświadczenia w sprawie stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku
Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w Compensa TU  S.A. Vienna Insurance Group za 2015 rok Uchwała Rady Nadzorczej w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 22 marca 2016 roku w oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group w roku 2015